onsdag 28. april 2010

EXHIBITION GUARD


Man forestiller seg gjerne at det å være utstillingsvakt er et stillesittende og ensformig arbeid hvor den ene dagen er den andre lik. Det er liksom litt fremmed å tenke seg at levende interesse og engasjement ligger bak jobbvalget. Kanskje vedkommende selv er amatør - og endog profesjonell - innen den kunstgrenen som eksponeres - som tilfellet var her under fotofestivalen Nordic Light.

One imagines work  like being an exhibition guard to be a sedentary and repetitive where one day is equal to the other. It's like a little strange to imagine that there is interest and commitment behind the job selection. Maybe the guard himsself is an amateur - and even professional - in the art branch exposed - as was the case here under the photo festival Nordic Light.

2010.04.28. Kristiansund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 12-60mm.

COLORFUL FISHING FLEETFiskeflåtens fargerike båter kan identifisere rederiet på fargen. Ellers følger en de fleste gjerne tradisjoner i detaljene, som dekkshus i hvitt, doradeventiler hvite utenpå og røde inni, pullerter svarte - og ankere er nesten uten unntak i samme farge: svart.
Svart danner her en bakgrunnsfarge som fremhever de slitte, rustrøde partiene. Mot det blå skroget får vi en praktfull fargesammensetning.
Men hadde bakgrunnen vært klar grønn, gul, rød eller en annen sterk farge ville det nesten sikkert tatt seg like godt ut. 
I det hele tatt er maritime miljøer en skattkiste av motiver og farger.
Det er bare å velge.

The fishing fleet's colorful boats can identify the owner by the color. Otherwise, one follow most often traditions in details, deck house in white, doradevents white outside and red inside,  bollards and anchors are almost invariably in the same color: black.Here black creates a background color that highlights the worn, rusty parts. Against the blue hull, we get a stunning color scheme.But if the background had been bright green, yellow, red or another bright color, it would almost certainly be taken as good also.In all marine environments is a treasure trove of designs and colors.It is simply your choice.

2010.04.28. Kristiansund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

onsdag 21. april 2010

FRONT DOOR

 Det er ofte lagt omtanke i utforming og vedlikehold i en inngangsdør. Den forteller noe om den som bor innenfor - de som bor der - eller de generasjonene som har bodd der. Antagelig bor det fler bak denne døren. Og det er lenge siden noen følte personlig ansvar for utseende og vedlikehold.
Denne døren ligger i en sterkt traffikert gate hvor den blir sett av utallige forbipasserende som kanskje ikke ser den i det hele tatt. Men man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner. Stedets beboere legger kanskje ikke vekt på det utvendige, men plasserer omtanken inne i den enkelte leilighet. Det er i alle fall ikke uvanlig at en port i slitte bygårdasfasader leder inn til gårdsrom som er rene oaser med springvann, beplanting og skulpturer. Så hvorfor ikke leiligheter også? Vel, sjansen for at de er overmøblerte, ukoselige og slitte med en dominerende plassert TV er et reelt alternativ.
I alle fall er inngangspartiet et overflødighetshorn av materialvirkninger, taktil stofflighet og subtile fargekontraster.
En geskjeftig sjel med ansvarsfølelse, innsatsvilje, kost og maling kunne lett ha ødelagt det hele.It is often put consideration in the design and maintenance of a door leading to a home. It tells something about the person who lives within - those who live there - or the generations that have lived there. Presumably there live more than one family behind this door. And it is a long time since anyone felt personally responsible for the appearance and maintenance.This door is located in a narrow street with heavy traffic lane where it is seen by countless passersby who might not notice it at all.  
But one should be cautious about drawing quick conclusions. The site residents may not put weight on the outside, but places the concern in each apartment. It is certainly not unusual that a port in worn townhouse facade leads into the courtyard that is pure oasis with fountains, planting and sculptures. So why not apartments as well? Well, the chance that they are over-furnished, not very nice and worn with a dominant placed TV, is a real alternative.In any case, the entrance is a cornucopia of material effects, tactile texture and subtle color contrasts.A soul interfering with a sense of responsibility, commitment, brush and painting could easily have destroyed it all.

2010.03.11. Monreale, Palermo, Sicilia.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 2. april 2010

SUMMER
Ordet sommer gir ulike mennesker forskjellige assosiasjoner (de mer rampete av oss tenker straks på Elke Sommer): Bading, frilustliv, båtliv, fritidsfiske, sjø, fjell, fjord - eller travle bygater med lettkledde mennesker, is og leskende drikke.
Men for meg for meg som opplevde de første somrene blant befolkning og småbruk på Sotra er assosiasjonene mer lukt av sjø, duften av nyslått høy, den beroligende rautingen av kyr og brekende sauer, lukten av tjærebredde oselvere, råtnede tang, de rolige dunkene fra ensylindrete dieselmotorer, milde vindpust, brennende sol, artsrike blomsterenger og surrende insekter.
Bildet ovenfor er ikke fra Sotra, men fra en veikant i havgapet utenfor Ålesund. Her er blomster i veikanten, slåttemark, fjord og fjell i bakgrunnen og flere av luktene og lydene fra barndommen.
Jeg tror ikke jeg kan hoste opp et bilde som tross alle sine mangler på en bedre måte for min del likevel sammenfatter ordet "sommer" .

The word "summer" gives different people different connotations (the more mischievous of us think immediately of Elke Sommer): Swimming, open air activities, boating, fishing, sea, mountains, fjords - or busy city streets with scantily clad people, ice cream and refreshing drinks.But for me, for me who experienced the first few summers among the population and farms on Sotra, the associations are more smell of the sea, the smell of mown hay, the soothing bellowing of cattle and bleating sheep, the smell of tarred oselvere (rowing boats), rotting seaweed, the quiet bins from single-cylinder diesels, mild wind, burning sun, species-rich flower meadows and buzzing insects.The picture above is not from Sotra, but from a roadside on an island at the coast outside Ålesund. There are flowers at the roadside, hayfields, the fjords and mountains in the background and some of the smells and sounds of childhood.I do not think I can cough up an image that, despite all its shortcomings, in a better way for my part, however, encapsulates the word "summer".

2009.06.21. Skuløy, Sunnmøre.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

VAVE

En brytende bølge oppstår når det blir hastighetforskjell mellom overflatevannet og de umiddelbart underliggende vannmassene. Bølger kan være imponerende og frykinngytende i sin velde. Bølgen brukes ofte som metafor i litteraturen og poesien. Den norske, etter mitt syn undervurderte dikteren Nils Collett Vogt har skrevet et dikt, "Bølgen" som en metafor for livet og kjærligheten.
Men bølgene har en annen side. De kan være elegante med et spill av kontraster og linjeføring som hele tiden veksler i et nesten hypnotiserende sceneri. Vel, helst hvis man står trygt på land.

A breaking wave occurs when there is velocity difference between surface water and the immediately underlying water masses. Waves can be impressive and scaring in its majesty. The wave is often used as a metaphor in literature and poetry. The Norwegian, and in my view, undervalued poet, Nils Collett Vogt has written a poem, "The wave" as a metaphor for life and love.But the waves have a different side. They can be elegant with a play of contrasts and lines that continuously alternate in an almost mesmerizing scenery.  
Well, mostly if you are watching it safely from land.

2009.06.21. Ulla fyr, Haramsøy på Sunnmøre.
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.