mandag 31. mai 2010

TABLE AND CHAIR


Vi overser ofte det enkle.
Her er et enkelt bondebord, noen stoler og en blå, grovt vevet duk. Den dypt rødlige brunfargen på stolene kontrasterer fint mot blåfargen i duken. På samme måten kontrasterer teksturen i duken den polerte overflaten i stollakken med de matte bordbena som mellomledd.
Det ualminnelige i det alminnelige.
Det er bare å få det med seg.

We often overlook the simple.Here is a simple farmer's table, some chairs and a blue, coarsely woven cloth. The deep reddish brown color of the chairs contrast nicely against the blue of the tablecloth. In the same way that contrasts the texture of the cloth the polished surface of the warnish on chair with the mat board feet as an intermediary.
The extraordinary in the ordinary. 
It is just a question of using ones eyes.

2010.05.25. Spjelkavik.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 17. mai 2010

THE WORST OF ALL

Formiddagen den 17. mai ble det "ildløs" i dette huset fra tidlig 50-tall i Spjelkavik. Det var antagelig ingen hjemme. Kanskje en katt. Dette får vi vite senere. Ingen kan forestille seg hvordan det føles å være ute og komme hjem til et slikt syn. Alt som man har samlet i et langt eller kort liv blir borte, familialbum, minner, verdigjenstander - alle ting som skaper ramme og kontinuitet i et familieliv.
Så får vi virkelig håpe at det, som det antas, ikke var noen hjemme og at katten var ute. Når man ser på alle fargene i røyken, er det lett å forestille seg at det er farlig å få ned i lungene.
Men det værste er de usynlige, giftige gassene som man ikke kjenner lukten av, ikke kan se og ikke merke at man puster inn. De kommer ofte før røyken og flammene truer.

The morning on 17 May, it was "fire at large" in this house from the early 50th century in Spjelkavik. It was probably not anybody at home. Maybe a cat. This we learn later. Nobody can imagine how it feels to be out and come home to such a view. All that you have gathered in a longer or shorter life is gone, family albums, memorabilia, valuables - all things that create the framework and continuity in family life. 
Observing at all the colors in the smoke, it is easy to imagine that it is dangerous to the lungs.But the most dangerous of all are the invisible, toxic gases that we can not smell, do not notice that you breathe. They often come before the smoke and flames are threatening.

2010.05.17. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 15. mai 2010

POINT OF NO RETURN

Noen hevder at bjørken spretter når døgnet har vært over en bestemt minimumstemperatur i 24 timer. Mange regner det første antydning til grønt i bjørkeliene som det første vårtegn. Men minst like sterkt er hvitveisen som dekker store flater med sine små, hvite parabolantenner som hele tiden er rettet mot solen - helt til den går ned. Da folder kronbladene seg sammen for å minske varmetapet og faren for frostskader.
Så antydninger av grønt i bjørkeliene, tepper av hvitveis, blå himmel, intenst sollys og snøflekker på retur er et sikkert tegn på at nå er der ingen vei tilbake.
Våren har bitt seg fast.

Some claim that the birch bounces off when the temperature has exceeded a certain minimum temperature for 24 hours. Many expect the first hint of green in the birch hills as the first sign of spring. But at least equally strong is the anemones that cover large areas with their small, white satellite dishes that are constantly directed toward the sun - until it sets.. Then they fold the petals together to reduce heat loss and the risk of frostbite.Then hints of green in the birch hills, carpets of anemones, blue skies, intense sunlight and patches of snow on the return is a sure sign that now there's no turning back.Spring is here.

2010.05.14. Eikenos på Blindheim ved Ålesund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 8. mai 2010

SHIP'S SIDE


Fartøy er i seg selv små samfunn, alt etter størrelsen. Det er ikke lenger tillatt å lempe avfall, og spillvann overbord hvorsomhelst. Denne fiskeren å til kai i Kristiansund og det rente friskt av - kjølevann? Det så glitrende rent ut, men hadde satt fargerike spor etter seg på skipssiden,spor som beriket den blå flaten.


Vessels are in themselves small communities, according to size and task. It is no longer allowed to heave waste and sewage overboard anywhere. This fisherman was to dock in Kristiansund. The rate of fresh - cooling water? It looked sparkling clean, but had put colorful marks on the side of the ship hull - tracks that enrichen the blue surface.

20210.04.20. Kristiansund.
Olympus E-30.

STORFJELLET, HUNDEIDVIKA


Vel, snøbilder er ikke akkurat sjelden kost. De glatte flater med delikate toner og skygger i kontrast til klippevegger bjørkeskog gjør dette likevel til fristende motiver. Bildet er tatt fra Åse i Ålesund og over mot Hundeidvika 20 km unna. Den skarpe eggen i midten er Storfjellet.


Well, snow pictures aren't exactly rare fare. The smooth surfaces with delicate tones and shadows in contrast to the rock walls birch do this nevertheless tempting motives. It is taken from Åse in Ålesund and toward Hundeidvika 20 kms away. The sharp edge in the middle is Storfjellet (Greater mountain).

2010.05.04. Storfjellet, Hudeidvika, Sykkylven kommune.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

onsdag 5. mai 2010

EXEPTION FROM THE RULE

Ikke før hadde jeg slått fast at ankere og pullerter på fartøy er svarte, så snubler jeg over grønne eksemplarer. Det er hyppig bruk av maling som holder rusten stangen på stålfartøy. Sammen med bruk av klare signalfarger blir disse fartøyene ikke bare velstelte, men også fargelade og mangfoldige i sammensetninger og kontraster.
Her går det i grønt - og friskt er det.

No sooner had I stated that the anchors and bollards on vessels are black, then I stumble across green items. There is frequent use of paint that keeps the rusty rod of steel vessels. Together with the use of clear signal colors, these vessels are not only clean but also color charged and diverse in composition and contrasts.Here it goes in the green - and fresh it is.

2010.04.28. Sundbåten, Kristiansund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.