torsdag 22. september 2011

JULIET HAS LEFT THE BALKONY

Ved Sovjetunionens fall i 1991 måtte den trekke seg ut av "vennskapslandene" og  mange steder  etterlot den seg enorme produksjonsanlegg. Vedlikeholdet var ikke deres fremste kjennetegn, men de er i de fleste steder ennå i full drift.
Det er ingen glad, fremtidsoptimisme i dette bildet. Det preges heller av den hverdagslige innbitthet som holder tilværelsen igang.
Fargeharmoniene er en bonus, selv om den er utilsiktet .When the Soviet Union collapsed in 1991 it  had to pull out of the "friendship countries" and many places it left behind huge production facilities. The maintenance was not their main characteristics, but they are most places yet fully operational.
There is no happy, optimism in this picture. It is rather characterized by the human stubbornness to keep everyday life going.
The color harmonies are a bonus, though accidental.


2011.09.16. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

onsdag 21. september 2011

CONSTABLE

Besøkte Constable noengang Riga?

Did Constable ever visit Riga?2011.09.17. Riga, Latvia.

Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 20. september 2011

ESTETICSEstetikk er læren om det skjønne. 
Noen konkret, enhetlig lære med teori og regler har jeg så langt til gode å finne. Men det finnes en mengde påstander og læresetninger for god estetikk. Ett eksempel er det gylne snitt, ett annet er Ittens fargelære.- Men alle disse del-tetoriene er ikke bundet sammen i et felles, overordnet system  som fortjener å kalles læren om det skjønne.
Begrepet estetiker er like vagt. De fleste, såkalte estetikere jeg har møtt, har vært selvbestaltede forvaltere av den gode smak, gjerne med ambisjon av å være i forkant av utviklingen.
Så oppstår det merkelige fenomen at de som følger disse reglene blir fantasiløse sporgjengere, mens de som skaper det overraskende, nye og fremragende i nesten alle tilfelle er dem som kaster vrak på de selvsamme reglene.
Men felles for dem alle er at de har hatt form- og uttrykksgivende ambisjoner.

Det utsnittet av en konstruksjon som er avbildet ovenfor har neppe vært gjenstand for særlig dyptpløyende, estetiske overlegninger. Rasjonell og økonomisk tankegang ligger bak utformingen. Det altoverskyggende målet var lasting av kull fra land til skip, så raskt, effektivt og økonomisk som praktisk mulig.

Men i all sin uskjønnhet har likevel dette sin egen estetikk. Det har et uttrykk som griper og fascinerer - i alle fall meg.

Hva skjønnhet er? 
Aner ikke.


Aesthetics is the study of the beautiful. 
Some specific, uniform learning with theory and rules I have so far yet to find. But there are a plethora of claims and teachings for good aesthetics. One example is the the rule of the golden section, and otherwise Ittens color theory . But all of these part-theories are not bound together in a common, overarching system which deserves to be called the doctrine of the beautiful.
The term esthetician is equally vague. Most so-called aesthetes I have met have been selfappointed managers of good taste, often with the ambition of being at the forefront of the development.
So, the strange is that those who follow these rules will remain track walkers. In contrast,  individuals creating surprising new and outstanding works, in almost every case, are those rejecting these rules.
But common to them all is that they been driven by serious form- and expression-giving ambitions .

The outline of a structure that is depicted above, has hardly been the subject of particularly profound, aesthetic deliberations. Rational and economic thinking has been shaping the design. The overriding goal was loading coal from land to ship as quickly, efficiently and economically as practicable.


But however, 
in all its uglyness, it has 
aesthetics of its 

own . It has a look that grabs and fascinates - at least me.


And beauty is?? 
Have no idea.


2011.09.16. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

søndag 18. september 2011

COAL POWER


Kull er  den viktigste brenselskilden i Europa. Kullfyrte kraftverk forsyner også oss med strøm. Om våren og sommeren fylles kraftverkmagasinene våre opp og det eksporteres store mengder strøm til land i Europa. Når så magasinene er ettertrykkelig nedtappet og høstkulden står for døren, oppfordres vi til å spare strøm på grunn av tomme magasiner. Fordi vi da må importere strøm fra utlandet skrus prisen i været.
Dette gjentar seg hvert år.
Det svarte stoffet på bilder er det vi får vår strøm fra senhøstes, vinter og vår.


Coal is the major fuel source in Europe. Coal-fired power plants also supply us with electricity. In spring and summer the powerplant dams here in Norway are filled up and large amounts of electricity exported to countries in Europe. When the reservoir is emphatically depleted and autumn cold is approaching, we are called on to conserve power because of the empty magazines. Because we need to import electricity from abroad the price is screwed up.
This repeats itself every year.2011.09.16. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

tirsdag 13. september 2011

PENCIL DRAWING?


Dette bildet er tatt ut fra en Hi-8 video. Deretter er det behandlet i et enkelt fotoprogram med et art filter som etterlikner byantstreker. Fordi bildet hadde så lav oppløsning ble virkningen tydelig. Og resultatet ble langt bedre enn utgangspunktet.
Og det er jo poenget?

This picture is taken from a Hi-8 video. Then it is treated in a simple photo program with an art filter that mimics pencil lines. Because the image was so low resolution, the effect became clearly. Or the result was far better than the starting point.
And isn't that's the point
?1994 Spjelkavik, Ålesund
Sony camcorder TR-705.