tirsdag 29. november 2011

MARBLE PLANTOveralt var det tipphauger med marmorstein, marmorgrus og sand. Over det hele et tynt hvitt slør som dempet alle farger. Dermed fikk det som var igjen av fargeinnslag en mye sterkere virkning. Som her: Rustbrunt, svakt grått og blålig med et lite innslag av rød oker.
Nydelig

Dumping piles of marble stone, marble, gravel and sand were everywhere . A thin white veil subdued all colors neverywhere. Thus, what was left of the color features a much stronger effect. Like this: Rustbrown, slightly bluish grey and with a little hint of red ochre.
Nice.2011.11.14. Vinsnes, Eide kommune, Møre og Romsdal 
62 57'25.08"N 7 24'8.57"E 
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

fredag 18. november 2011

BETWEEN DAWN AND DAYLIGHT


Bildet er tatt i øyeblikket før solstrålene bryter over fjellene på andre siden av fjorden, spiller over landskapet og bader det i lys. Ennå er der rester av tussmørket som vek for demringen. Så kom solen, magien forsvant og hverdagsliggjorde landskapet.

The picture was taken in the moment just before the sun rays were breaking over the mountains on the other side of the fjord, playing over the landscape, and bathing it in cascades of light. But still there are remains of the half darkness that were prior to the dawn. 
Then came the sun, the magic disappeared and turned the landscape everyday trival.

2011.11.15. Emblemsanden, Blindheim nær Ålesund, Møre og Romsdal
Olympus E-P3. M. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

onsdag 16. november 2011

RIME FROSTNå er det skjedd.
Hver morgen ser omgivelsene ut som de er kledd i Saga mink. Det er en jobb å skrape bilvinduene for beinhard is toppet med rimfrost. Men det konserverer - for eksempel bær og nyper som er reserveproviant for fuglene på senvinteren. Når dagene blir lengre og solen begynner får til å gnistre dukker flokker sidensvans og dompapper opp. De flyr fra busk til busk og setter til livs det som er blitt bevart gjennom vintermånedene.
Og hvis man kan glemme skraping av ispansrede vinduer og glatte veier, så er disse iskrystallene flotte.
En liten trøst, men likevel . . .

Now it's happened. 
Every morning the surroundings are looking like they are dressed in Saga mink. It's a job to scrape car windows forbone hard ice, topped with hard ice crystals. However, it preserves such as berries and rose hips asfood source for birds in late winter. When the days are getting longer and the sun begins to make  snow sparkle herds of waxwings and bullfinchs flying from bush to bush and eat what has been preserved through the winter months. 
And - if one can forget the scraping car windows with steel hard ice cover and slippery roads, these ice crystals look great.
A small consolation, but nevertheless…

2011.11.16. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.

62 27'45.79"N 6 22'36.10"E
Olympus E-P3. Zuiko Digital 3,5/40-150mm.

AUTUMN STORM

Når høsten kommer trekker planter og trær klorfyllet, og dermed den grønne fargen fra bladene, ned i røttene. Det er de gjenværende fargestoffene i bladene som gir de praktfulle brune, røde og gule fargene i bladverket. Dette er en forberedelse til å møte vinteren med lite sol og ofte dårlig tilgang på vann som fryser. Bladene er dermed ikke lenger til noen nytte og trærne kvitter seg derfor med dem. På bladstilken utvikler det seg et kraftig svekket parti av kork. Dette partiet er så svakt at bladene etterhvert løsner på grunn av sin egen tyngde.
Hvis de da ikke får hjelp av vinden, slik som her. Her tar den godt tak i dem og river dem løs. Dagen etterpå sto trærne med fullstendig nakne grener.
Et tykt lag av blader dannet et isolerende lag som ville begrense teledybden - hvis de ikke ble fjernet. Og det skjedde da også like etterpå.
Ordnung muss sein!

When autumn comes the plants and trees extract chloride fills from the leaves down into the roots, and thus the green color diappers from the leaves. It is the remaining color substances in leaves which gives the magnificent brown, red and yellow autumn colors of the leaves. This is a preparation to meet the winter which offers little sun and often poor access to water that freezes. The leaves are no longer of any advantage and the trees himself therefore get rid of them. The leaf stem develops a weakened part of cork. This part is so weak that the leaves eventually loose due to their own weight - if they don't get the help of the wind. 
Here the wind grips them and tear them off. 
The following day the trees stood with their branches completely naked. 
A thick layer of leaves formed an insulating layer that would restrict calling depth-if they were not removed. And that was the case soon after.

Ordnung muss sein!

2011.11.07. Moa, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
62 27'52.93"N 6 20'58.31"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

mandag 14. november 2011

THE TREE IN THE QUARRY

Treet i steinbruddet virker nesten uvirkelig symbolsk der det trassig holder stand mot pukksteinen  som raser nedover og legger seg stadig høyere rundt stammene.

The tree in the quarry seems almost unreal symbolic where it stubbornly holds out against the landslide of
crushed stones, engulfing it ever higher around
the trunks.

2011.11.14. Ørjavika, Eide kommune, Møre og Romsdal 
62 57'25.08"N 7 24'8.57"E 
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.comlørdag 12. november 2011

WINDOW BLINDS

Vinduslemmer forbinder vi helst med eldre hytter. Sisteman som forlater en hytte etter et besøk har som oppgave å påse at lemmene er igjen og forsvarlig boltet fra innsiden. En bra forsikring mot uønskede inntrengere. Så også her på den Sør-Afrikanske gården, men ekstra forsterket med stålstang i åpningen.
Det intense sollyset skaper en fin kontrast mellom vinusrammen og vinduslemmen.

Shutters we mostly connect with with older cabins. The last one who leaves a cabin after a visit is tasked to ensure that the shutters remain safe and bolted from the inside. A good insurance against unwanted intruders. So also here on the South African farm, but here extra reinforced with a steel rod in the opening.
The intense sunlight creates an almost dazzling contrast between the window frame and the shutter.


2007.02.24. Boschendal, Stellenbosch, Sør-Afrika.
33°55'22.70"S 18°51'56.93"E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

mandag 7. november 2011

THIS IS WHERE I LIVE
Her bor jeg, under fjellet ved vannet som er skjult bak trærne. Bildet er tatt i grålysningen om morgenen. Bladene er nesten helt borte fra trærne og det er kvistene som gjør fargene: bjørken rød og seljen gul - mot en bakgrunn av furuskog.
Fin belønning for en morgenvandring.

This is where I live: at the mountain, by the lake that is hidden behind the trees. The picture was taken in the dawn. The leaves are almost completely gone from the trees and the branches make the colors: red birch and yellow willow - against a backdrop of pine forests.  
A fine reward for a morning walk.

2011.11.07. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
62°27'53.28"N   6°21'55.62"E 
Olympus E-P3. Zuiko Digital 4,0/40-150mm.

søndag 6. november 2011

SAILLING YACHT - AIRPLANE?

Seilbåter har det til felles med fly at de utnytter vindens løft. Seilbåten har ikke vinger og seilflyet har ikke seil. Men vi kan sammenligne en seilbåt med et fly som er stilt på høykant med den ene vingen ned i vannet. På grunn av vannets store tetthet kan denne delen gjøres mindre. Seilbåtens seil er i dette bildet den vingen som er over vannet og kjølen vingen under vannet.
Flyvingen har en profil som er krum (konveks) på oversiden. Seilet er sydd slik at det får en krum form (konveks) når det fylles av vinden. Vingen og seilet beveger seg gjennom luften. Luften på begge sider av vingen/seilet bruker like lang tid fra forkanten der lufstrømmen splittes til bakkanten der lufstrømmene fra de to sider forenes igjen. Men fordi den ene siden er krum får luftstrømmen her en lenger vei å tilbakelegge og må derfor ha tilsvarende høyere hastighet.
Fysikkens lover sier oss at der "hastigheten er største er trykket minst". Den konvekse siden får derfor et lavere lufttrykk enn den konkave siden, et sug, kalt "løft" på den konvekse siden som holder flyet i luften og driver seilbåten fremover.
Kjølen hindrer at båten beveger seg i løftets retning, slik at den kan bevege seg på skrå i forhold til løftet og derved seile mot vinden, krysse, med opp til 45 grader. Det går an å seile enda skarpere mot vinden, men hastigheten vil da raskt avta.
Mannen på bildet seiler på skarp kryss. Båtens klassiske utforming tillater stor krenging uten særlig tap av fart. Moderne seilbåter er bredere og annerledes utformet og krever at de seiles mer opprett for ikke å tape fart.

Sailboats have in common with the aircraft that they utilize the wind's lift. Sailboats do not have wings and sail plane has no sail. But we can compare a sailboat with an aircraft set on its side floating on the water with one wing in the water. Because of water's density this part is made smaller. The sail of the sailboat is in this context the wing above the water and the keel is the wing in the water.
Airfoil has a profile that is curved (convex) on the upper side. The sail is made so that they get a  curved shape (convex) when filled with wind. The wing and sail moves through air. The air on both sides of the wing / sail uses the same length of time from the front edge where air flow split, to aft edge where air flows from the two sides join together again. But because one side is curved is the air flow here has a longer distance to travel and therefore at a correspondingly higher speed.
Laws of physics tell us that "where the speed is greatest, the pressure is at least". The convex side will therefore have a lower pressure than the concave side, a low air pressure, called "lift" keeps the aircraft in the air and propels the yacht forward.
The keel prevents the boat from moving in the direction of the "

lift", so it can move at an angle relative to the direction of the lift and thus sail against the wind, up to 45 degrees. It is possible to sail even sharper towards the wind, but the speed will rapidly diminish.
The helmsman on the picture is sailing close hauled winward. The shape of this classical yacht permits it to  lean heavily lewards without loosing speed. Modern yachts have a fuller hull and a flatter bottom. The have to be sailed more upright to maintain speed.2010.08. 03. Grimstad, Aust-Agder.
58°18'52.81"N 8°35'38.91"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/70-300 mm.

FROSTY MIST

Vinteren med rimfrost og kulde nærmer seg, kaskje med scener som dette.

Winter with its frostbite and cold is closing in, may be with scenes like this.

2008.02.10. Hamre, Osterøy kommune, Hordaland.
60°34'6.56"N 5°26'51.33"E
Olympus E-510, Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

torsdag 3. november 2011

HIDSNESET LIGHTHOUSE


På kysten, ut mot havet, er stemningsskiftene mer dramatiske enn på fastlandet og i fjordene, sikkert fordi her er mer himmel og hav. Her sees Hidsneset fyrlykt mot Sandsøya.

At the coast, close to ocean, the shift in the moods  are  more dramatic than on the mainland and in the fjords, probably because here is more of sea and skies. Here is the Hidsneset beacon seen against the Sandsøya.

2009.04.10. Løsetmola, Gurskøy, Sande kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.